AUDIOBOOKS

 

 

Sách

Triết học A-tỳ-đàm. Dr Mehm Tin Mon. TK Giác Nguyên dịch. Diệu Phương diễn đọc

Thiền định giữa đời thường. Ajhan Kittisaro. TK Giác Nguyên dịch - (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Ngày xưa sư phụ. Jayasaro - TK Giác Nguyên dịch - (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Thiền học Nam truyền. TK Giác Nguyên - (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Ư Nghĩa Thiền Định (Vấn Đáp ) A.Chah, TK Giác Nguyên dịch - (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Chúng sanh và sanh thú. Saddhammajotika. TK Giác Nguyên dịch

Kinh nghiệm Tuệ quán qua các ḍng thiền Miến Điện TK Giác Nguyên dịch - (Diệu Nghiêm diễn đọc)

 

Các bài viết ngắn

Avatar (audio) . Toại Khanh. (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Đi hái phù vân. Toại Khanh. (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Người từ trăm năm. Toại Khanh. (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Sông nắng vườn xưa. Toại Khanh. (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Thiên la địa vơng. Toại Khanh  (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Tôi xem phim Quỳnh Chân Y. Toại Khanh - (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Từ Nguồn Diệu Pháp. TN Trí Hải. Tâm Nhă diễn đọc

 

 

 

 

Home