AUDIOBOOKS

 

KINH NGHIỆM TUỆ QUÁN QUA CÁC D̉NG THIỀN MIẾN ĐIỆN

Quyển 1

Dịch Việt  TK Giác Nguyên

Diệu Nghiêm diễn đọc

 

01. Lời giới thiệu (youtube)

02. CHỈ QUÁN SONG TU (Yuganaddhabhāvanā) Bhaddanta Ācinna (Pa Auk Sayadaw) & Dr.Mehm Tin Mon (youtube)

03. Sơ Lược Về Giáo Lư Duyên Khởi  (youtube)

Phần 4 (youtube)

Phần 5 (youtube)

Phần 6 (youtube)

Phần 7 (youtube)

Phần 8 (youtube)

Phần 9 (youtube)

 

 

 

 

 

 

 

BACK

 

 

Home