LƯỢC ĐỒ TAM TẠNG PĀLI

 

 

VINAYAPITAKA - TẠNG LUẬT (9 cuốn)

TK Indacanda (dịch)

 

TIỂU SỬ DỊCH GIẢ TK INDACANDA 

Giới Thiệu Tổng Quát Tạng Luật (Vinaya Piṭaka) 

●01 Pārājikapāḷi & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2004, 2008) (Pdf. 5.3 Mb)

●02. Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2004, 2008) (Pdf. 4.5 Mb)

●03. Pācittiyapāḷi bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (2004, 2008) (Pdf. 3.1 Mb)

●04. Mahāvaggapāḷi I & Đại Phẩm I (2003, 2009) (Pdf. 4.2 Mb)

●05. Mahāvaggapāḷi II & Đại Phẩm II (2003, 2009) (Pdf. 3.5 Mb)

●06. Cullavaggapāḷi I & Tiểu Phẩm I (2003, 2009) (Pdf. 3.5 Mb)

●07. Cullavaggapāḷi II & Tiểu Phẩm II (2003, 2009) (Pdf. 4.1 Mb)

●08. Parivārapāḷi I & Tập Yếu I (2004, 2010) (Pdf. 3.1 Mb)

●09.  Parivārapāḷi II & Tập Yếu II (2004, 2010) (Pdf. 3.1 Mb)

SUTTANTAPITAKA - TẠNG KINH (36 cuốn): 

Ḥa Thượng Minh Châu (dịch) & TK Indacanda (dịch)

 

10. Dīghanikāya I & Trường Bộ I (Pdf. 3.6Mb trọn bộ)

11. Dīghanikāya II & Trường Bộ II (Pdf. 3.6Mb trọn bộ)

12. Dīghanikāya III & Trường Bộ III (Pdf. 3.6Mb trọn bộ)

13. Majjhimanikāya I & Trung Bộ I

14. Majjhimanikāya II & Trung Bộ II

15. Majjhimanikāya III & Trung Bộ III

16. Samyuttanikāya I & Tương Ưng Bộ I

17. Samyuttanikāya II & Tương Ưng Bộ II

18. Samyuttanikāya III & Tương Ưng Bộ III

19. Samyuttanikāya IV & Tương Ưng Bộ IV

20. Samyuttanikāya V (1) & Tương Ưng Bộ V (1)

21. Samyuttanikāya V (2) & Tương Ưng Bộ V (2)

22. Anguttaranikāya I & Tăng Chi Bộ I

23. Anguttaranikāya II & Tăng Chi Bộ II

24. Anguttaranikāya III & Tăng Chi Bộ III

25. Anguttaranikāya IV & Tăng Chi Bộ IV

26. Anguttaranikāya V & Tăng Chi Bộ V

27. Anguttaranikāya VI & Tăng Chi Bộ VI

28. Tiểu Bộ: Khuddakapātha & Tiểu Tụng

 Khuddakapāṭhapāḷi - Tiểu Tụng (2013) (Pdf. 4.6Mb)
 Dhammapadapāḷi - Pháp Cú (2008)
 Udānapāḷi - Phật Tự Thuyết (2013)
 Itivuttakapāḷi - Phật Thuyết Như Vậy (2013)

29. Tiểu Bộ: Suttanipātapāli & Kinh Tập (Pdf. 3.0Mb)

30. Tiểu Bộ:

 Vimānavatthupāḷi - Chuyện Thiên Cung (2012) (Pdf. 3.5 Mb)
 Petavatthupāḷi - Chuyện Ngạ Quỷ (2012) (chung với file bên trên)

31. Tiểu Bộ: Theragathāpāli & Trưởng Lăo Kệ

Theragathāpāḷi - Trưởng Lăo Kệ (2011) (Pdf. 3.8 Mb)
Therīgāthāpāḷi - Trưởng Lăo Ni Kệ (2011) (chung với file bên trên)

32. Tiểu Bộ: Jātakapāli I & Bổn Sanh I (Pdf. 4.4 Mb)

33. Tiểu Bộ: Jātakapāli II & Bổn Sanh II  (Pdf. 3.7 Mb)

34. Tiểu Bộ: Jātakapāli III & Bổn Sanh III (Pdf. 3.7 Mb)

35. Tiểu Bộ: Mahāniddesapāli Đại Diễn Giải  (Pdf. 7.1 Mb)

36. Tiểu Bộ: Cullaniddesapāli Tiểu Diễn Giải  (Pdf. 7.1 Mb)

37. Tiểu Bộ: Patisambhidāmagga I & Phân Tích Đạo I (đă in 2007, Pdf. 4.3 Mb)

38. Tiểu Bộ: Patisambhidāmagga II & Phân Tích Đạo II (đă in 2007, Pdf. 2.8 Mb)

39. Tiểu Bộ: Apadānapāli I & Thánh Nhân Kư Sự I (đă in 2008,  Pdf 5.45 Mb)

40. Tiểu Bộ: Apadānapāli II & Thánh Nhân Kư Sự II (đă in 2008, Pdf 3.33 Mb)

41. Tiểu Bộ: Apadānapāli III & Thánh Nhân Kư Sự III (đă in 2008,  Pdf 2.18 Mb)

42. Tiểu Bộ: Buddhavamsapāli & Phật Sử (đă in 2006, Pdf. 4.2 Mb)

---  Tiểu Bộ: Cariyāpitakapāli & Hạnh Tạng (đă in 2006, (Pdf. 4.2 Mb)

43. Tiểu Bộ: Nettipakarana Cẩm Nang Học Phật (2019  (Pdf. 2.96 Mb))

44. Tiểu Bộ: Petakopadesa Tam Tạng Chỉ Nam (2020)

45. Tiểu Bộ: Milindapañhapāli & Mi Tiên Vấn Đáp

 

ABHIDHAMMAPITAKA - TẠNG VI DIỆU PHÁP

Ḥa Thượng Tịnh Sự dịch

 

Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani). (Bộ thứ I)

Bộ Phân Tích (Vibhanga).  (Bộ thứ II)

Bộ Nguyên Chất Ngữ (Dhatukatha) &  Nhân Chế Định (Puggalapannatti).  (Bộ thứ III & IV)

Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu).   (Bộ thứ V)

Bộ Song Đối (Yamaka).   (Bộ thứ VI)

Bộ Vị Trí (Patthana) 1-2. ( (Bộ thứ VII)

Bộ Vị Trí (Patthana) 3-4.

Bộ Vị Trí (Patthana) 5-6. 

 

 

 

Nguồn: Tam Tạng Pali-Việt

 

KINH ĐIỂN

 

 

Home