BHANTE INDACANDA

 

Dịch giả Tỳ Khưu Indacanda, thế danh là Trương Đ́nh Dũng.

Bút hiệu: Nguyệt Thiên 

Sinh ngày 23 tháng 7 năm 1958.

Quê quán ở Thành Nội Huế.

1994 định cư tại Hoa Kỳ.

Lănh vực nghiên cứu: Pàli và Sanskrit

 

 

-Năm 2006 (PL 2550 -Vesak) bản dịch Kinh Tiểu Bộ số 42 ra đời, khởi sự cho Công Tŕnh Ấn Tống Song Ngữ Pali - Việt và những năm tiếp theo:

 

 - 2006: 1 tập - Kinh, Tiểu Bộ 42

 - 2007: 2 tập - Kinh, Tiểu Bộ 37 38

 - 2008: 3 tập - Kinh, Tiểu Bộ 39, 40, 41

 - 2009: 5 tập - Luật 01, 02, 03, 04, 05

 - 2010: 4 tập - Luật 06, 07, 08, 09

 - 2011: 1 tập - Kinh, Tiểu Bộ 45

 - 2012: 1 tập - Kinh, Tiểu Bộ 31

 - 2013: 1 tập - Kinh, Tiểu Bộ 30

 - 2014: 1 tập - Kinh, Tiểu Bộ 28

 - 2015: 1 tập - Kinh, Tiểu Bộ 29

 - 2016: 1 tập - Kinh, Tiểu Bộ 32

 - 2017: 2 tập - Kinh, Tiểu Bộ 33, 34

 - 2018: 2 tập - Kinh, Tiểu Bộ 35, 36

 - 2019: 1 tập - Kinh, Tiểu Bộ 43

 - 2020 - 2021: 1 tập - Kinh, Tiểu Bộ 44 

 

 

-Năm 2019, ngài tạo măi và sáng lập ngôi Tàng Kinh Các (Center for Proto Buddhism Studies of Georgia Inc.) tại Hoa Kỳ. Địa chỉ 260 Den Creek Trail, Fayetteville, GA 30215.

 

 


BIOGRAPHY - TIỂU SỬ


- Full Name:   Ven. TRUONG DINH DUNG

                       - INDACANDA Bhikkhu -

- Date of Birth:            23-07-1958

- Father’s Name:          Truong Dinh Cau (deceased)

- Mother’s Name:        Truong Thi Tuyet Nga (deceased)

- Ordination Date:       07-11-1984 (Pabbajjā)

- Higher Ordination:    22-05-1986 (Upasampadā)

- Upajjhāya Name: HT. Nhieu Nheng (Brahmasuvaṇṇa Mahāthera)

- Place of Ordination: Candaraṇsyārāma, District 3, Saigon, Vietnam

- Educationnal - Obtained/Acquired Degrees: 

+ 1976, High School Certificate: Ham Nghi High School, Hue City, Vietnam

+ 2001, Bachelor of Arts, Magna Cum Laude, University of Washington, USA

+ 2004, Master of Arts: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka

+ 2008, Doctor of Philosophy: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies,

University of Kelaniya, Sri Lanka

 

- Ritual Places and Countries visited: India, Myanmar, Thailand, Sri Lanka

- Arrival Date to Sri Lanka: 16-12-2002

- Arrival Date to Sri Jayawardhanaramaya: 20-12-2002

- Literary Services: Translator: From Pali and Sanskrit into Vietnamese


 


TRANSLATED BOOKS - SÁCH ĐĂ DỊCH

(Tải những tập sách này ở đây)


VINAYAPITAKA (9 Books):
● Pārājikapāḷi & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2008)
● Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2008)
● Pācittiyapāḷi bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (2008)
● Mahāvaggapāḷi I & Đại Phẩm I (2009)
● Mahāvaggapāḷi II & Đại Phẩm II (2009)
● Cullavaggapāḷi I & Tiểu Phẩm I (2009)
● Cullavaggapāḷi II & Tiểu Phẩm II (2009)
● Parivārapāḷi I & Tập Yếu I (2010)
● Parivārapāḷi II & Tập Yếu II (2010)


SUTTANTA PITAKA - KHUDDAKANIKAYA
● Khuddakapāthapāḷi - Tiểu Tụng (2013)
● Dhammapadapāḷi - Pháp Cú (2013)
● Udānapāḷi - Lời Cảm Hứng (2013)
● Itivuttakapāḷi - Phật Thuyết Như Vậy (2013)
● Suttanipātapāḷi - Kinh Tập (2014)
● Vimānavatthupāḷi - Chuyện Thiên Cung (2012)
● Petavatthupāḷi - Chuyện Ngạ Quỷ (2012)
● Theragathāpāḷi - Trưởng Lăo Kệ (2011)
● Therīgāthāpāḷi - Trưởng Lăo Ni Kệ (2011)
● Patisambhidamaggapāḷi I - Phân Tích Đạo, tập I (2006)
● Patisambhidamaggapāḷi II - Phân Tích Đạo, tập II (2006)
● Apadanapāḷi I - Thánh Nhân Kư Sự, tập I (2008)
● Apadanapāḷi II - Thánh Nhân Kư Sự, tập II (2007)
● Apadanapāḷi III - Thánh Nhân Kư Sự, tập III (2007)
● Buddhavamsapāḷi - Phật Sử (2005)
● Cariyapitakapāḷi - Hạnh Tạng (2005)
● Milindapañhapāḷi - Milinda Vấn Đạo (2011)

● Nettipakarana - Cẩm Nang Học Phật (2019)
● Petakopadesa - Tam Tạng Chỉ Nam (2021)


OTHER PĀLI BOOKS:
● Bhikkhunī Pātimokkha - Giới bổn Pātimokkha của Tỳ khưu ni (2005)
● Dīpavamsa - Sử liệu về đảo Lanka (2005)
● Saddhammasangaha - Diệu pháp yếu lược (2003)
● Buddhaghosuppatti - Cuộc đời ngài Buddhaghosa (2005)
● Dāthāvamsa - Sử liệu về Xá-lợi Răng Phật (2005)
● Thūpavamsa - Sử liệu về Bảo tháp Xá-lợi Phật (2005)
● Học Pāli qua kinh tụng, Mẫu Tự Pāli và Cách Phát Âm (2004)


FROM SANKRIT (với bút hiệu Nguyệt Thiên):
● Hitopadeśa - Chuyện Cổ Tích Ấn Độ (2000)
● Saundarananda - Phật Độ Nan Đà (2001)
● Aśokāvadāna - Truyền Thuyết Vua A Dục (2007)

 

 

TÀNG KINH CÁC

 (Center for Proto-Buddhism Studies of Georgia Inc.)

Được thành lập vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Nơi đây trưng bày Tam Tạng Pāli của 7 quốc gia được ghi lại bằng các loại mẫu khác nhau: India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodia, PTS England, and Vietnam.
Giới thiệu cho những người yêu Phật giáo bộ kinh cổ của Đức Phật, The Tipitaka Pāli, được viết bằng chữ của 7 quốc gia, đó là: Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, PTS Anh và Việt Nam.

Hiện vẫn đang cần sự hỗ trợ của thí chủ bốn phương để tồn tại và phát triển. (Xem thêm)

 

 THÔNG TIN LIÊN LẠC:

To: Ven. Dung Dinh Truong

260 Den Creek Trl,

Fayetteville, GA 30215 – USA

Số điện thoại: +1 (678) 783 8388

• tamtangpaliviet@gmail.com •

• tamtangpaliviet@yahoo.com •

 

 

 

VỊ TỲ KHƯU ĐẶC BIỆT CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ kư của hai mươi bốn vị Phật tiền nhiệm rồi đă chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây Lịch. Ngài đă thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển Pháp Luân, ở tại Migadāya thành Bārāṇasī. Lời giảng dạy của đức Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đă được nói đến. Đức Phật đă nói với vị trưởng lăo Ānanda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các Pháp và Luật đă được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên Subhadda đă có quan điểm rằng: “Bởi v́ đức Phật đă không c̣n, các đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của ḿnh.” Và c̣n có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, Ariṭṭha ngay lúc đức Phật c̣n tại tiền cũng đă có các suy nghĩ như vị tỳ khưu Subhadda.

 

Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ tŕ Giáo Pháp như Ngài Mahā Kassapa và Ngài Upāli đă nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đă được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang động Sattapaṇṇī dưới sự bảo trợ của đức vua Ajātasattu (A-xà-thế). Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahā-kassapa, Ānanda, Upāli, và các vị Thánh A-la-hán khác đă là nền tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập Giáo Pháp này đă được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất này c̣n được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của năm trăm vị v́ có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đă được phân chia thành Tạng (Piṭaka) trong cuộc kết tập này.

 

Cuộc Kết Tập lần thứ nh́ đă được tổ chức vào khoảng một trăm năm sau lần thứ nhất vào thời trị v́ của đức vua Kālasoka. Cuộc kết tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các vị tỳ khưu xứ Vajjī đă ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nh́ đă được tiến hành bằng h́nh thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán Sabbakāmī, Revata, Sāḷha, Ujjasobhita, Vāsabhagāmika, Sambhūta Sāṇavāsī, Yasa Kākaṇḍakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đă tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nh́ này c̣n được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), bài kinh Muṇḍarājasutta, Serissaka Vimānakathā Uttaravāda, Petavatthu, v.v... đă được công nhận vào Chánh Tạng Pāḷi.

 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lư và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp đức Phật trong t́nh trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đă được tổ chức ở tại Āsokārāma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đă được tiến hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathāvatthupakaraṇa đă được trùng tụng nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. Cuộc Kết Tập này đă hoàn tất sau chín tháng và đă được gọi là cuộc Kết Tập của một ngàn vị.

 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đă được duy tŕ do các vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upāli, Tạng Kinh gồm có Trường Bộ do nhóm của ngài Ānanda, Trung Bộ do nhóm của ngài Sāriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài Sāriputta .

 

Sự thành lập các nhóm tŕ tụng (bhāṇaka):

 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đă được phân chia thành nhiều phần và các phần chính yếu đă được giao cho các vị tỳ khưu tinh thông về lănh vực ấy có nhiệm vụ duy tŕ và phổ biến. Một số nhóm tŕ tụng chính là nhóm Tŕ Tụng Trường Bộ (Dīghabhāṇaka), nhóm Tŕ Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāṇaka), nhóm Tŕ Tụng Tương Ưng (Saṃyuttabhāṇaka), nhóm Tŕ Tụng Tăng Chi (Aṅguttarabhāṇaka), nhóm Tŕ Tụng Kinh Bổn Sanh (Jātakabhāṇaka), nhóm Tŕ Tụng Kinh Pháp Cú (Dhammapadabhāṇaka), nhóm Tŕ Tụng hai Bộ Luật (Ubhato Vibhaṅgabhāṇaka), nhóm Tŕ Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahā Ariyavaṃsa), v.v... Các vị đệ tử này đă làm phong phú và ǵn giữ Giáo Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng của các vị tŕ tụng này đă sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đă được truyền sang Sri Lanka do công của Trưởng Lăo Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa.

 

Theravāda: Ư nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lăo.” Các thành viên của Theravāda là các vị trưởng lăo. Các vị tỳ khưu Mahākassapa, Upāli, Yasa, v.v... đă tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất và thứ nh́ đă trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được gọi là Theravāda. Sớ giải tên Sāratthadīpanī Ṭīkā có đề cập rằng: “Sabbaṃ theravādanti dve saṅgītiyo āruḷhā pāḷiyevettha theravādo ti veditabbā. Sā hi mahākassapapabhutīnaṃ mahātherānaṃ vādattā theravādo ti vuccati.” Các vị Theravāda c̣n được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lăo). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī đă đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porāṇa” của Giáo Hội Theravāda là những vị thầy lỗi lạc và đă đóng vai tṛ vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravāda.

 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đă đem Tam Tạng của Theravāda đến xứ sở Sri Lanka và đă chuyển hóa được rất đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đă học tập Tam Tạng và đă viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu tiên ở Sri Lanka đă được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Ariṭṭha trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devānampiya Tissa (247-207 trước Tây Lịch). Đă có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ khưu Ariṭṭha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết Tập đă được tổ chức tại tu viện Thūpārāma ở Anurādhapura.

 

Tu viện Mahā Vihāra đă được xây dựng cho ngài Mahinda và đă có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội Theravāda. Lúc bấy giờ đă xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravāda là một. Mặc dầu có nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahā Vihāra đă bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đă được khắp nơi biết tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đă đến Sri Lanka để tiếp thâu Phật Giáo, trong đó có Viśākha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v...

 

Sự Kết Tập thành sách:

 

Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho các vị tỳ khưu ở Mahā Vihāra đă được duy tŕ bằng trí nhớ trong bốn trăm năm. Vào thời trị v́ của đức vua Vaḷagamba (440-454 theo Phật Lịch), Tam Tạng đă được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam Tạng Pāḷi này đă được truyền sang các nước như là Thái Lan, Cambodia, và Miến Điện.

 

Champa (Việt Nam):

 

Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết học Phật Giáo đă được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đă bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đă du nhập Phật Giáo vào Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. Điều rơ rệt là Phật Giáo đă được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahāyāna đă hiện diện ở Việt Nam và Tantrayāna phát xuất từ Mahāyāna cũng có mặt.

 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đă kiểm soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahāyāna đă có sự tác động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đă tác động đến xứ sở này thay v́ Phật Giáo Champa trước đây.

 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đă đến Sri Lanka trong những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya khu vực Kotte. Vị này đă học Pāli và đă sử dụng Tam Tạng Pāḷi ấn bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đă học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu th́ sự hiểu biết về Tam Tạng của Theravāda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và Phật Giáo Theravāda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng Pháp của Phật Giáo Theravāda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka.

 

Ư định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hăy nên hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này.

 

Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của ḿnh.


Venerable Kirama Wimalajothi
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka
Tháng Nikini 2550.

 

 

Cập nhật 15-6-2021

Nguồn: Tam Tạng Pali-Việt

 

KINH ĐIỂN

 

 

Home