NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
 
 

 

Kinh Tăng Chi giảng giải  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Trường Bộ giảng giải  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tiểu Bộ (Lục đại chân kinh) TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải (toàn bộ) TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 1  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 2  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 3  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 4  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 5  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Trung Bộ (pháp thoại 2000). TK Giác Nguyên giảng

 

 

Dhātukathā Bộ Chất Ngữ chú giải.  Tâm An - Minh Tuệ  . (PDF, 543 trang, 500Mb)

 

 

Biện giải tâm pháp (Māddavīdhivicchaya). Saddhammajotikathera. Thích Huyễn Đạt dịch

 

 

 Chúng sanh và sanh thú TG Giác Nguyên dịch

 Con đường Tu Chứng - Ajahn Naeb TKGiác Nguyên dịch

Chói sáng cội nguồn tâm. Minh Tuệ Đỗ Minh biên soạn

Ngơ vào nội tại. Visuddhimagga Samādhiniddesa. Thích Huyễn Đạt dịch

 

Du Già Sư Địa Luận. (Toát yếu). TK Giác Nguyên dịch

Thanh Tịnh Đạo giảng giải- Giới và Định (pdf) Venerable Sayadaw U Sīlānanda. Biên dịch Pháp Triều

 

 Đại niệm xứ. Thiền sư U Silananda.  Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt

Độc Giác Truyện. TK Giác Nguyên

Đức Phật không đổ lỗi. Khanh Nguyen dịch

 

 Giáo tài A-tỳ-đàm TG Giác Nguyên

Học Vi Diệu Pháp trên youtube  Sư Pháp Chất giảng

Luận giải về Nghiệp. Pháp Triều dịch 

 Sử liệu về đảo LanKa.  TK Indacanda dịch

 Thiền học Nam Truyền TG Giác Nguyên

 Phật Giáo Sử. TG Giác Nguyên dịch

Triết học A-tỳ -đàm của Phật Giáo Truyền Thống. (b́a xanh) TG Giác Nguyên soạn dịch  

T́m hiểu Triết Học Phật Giáo. (b́a trắng) TG Giác Nguyên dịch  

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammatthasangaha). HT Thích Minh Châu dịch  (pdf)

Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Saddhamma Jotika. TK Khải Minh dịch

 

Vô Tỷ Pháp Tập Yếu. Trưởng Lăo Tịnh Sự

 

 

Bách Khoa Thư Tôn Giáo (Encyclopedia of Religion, Second Edition)

Srilanka - Bách Khoa Toàn Thư Phật Giáo (Srilanka - Encyclopaedia of Buddhism)

 

 

 Saṃyuttanikāya (aṭṭhakathā) (phần 1) (phần 2)

 

 

 

 

 

 

Home