NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
 
 

 

Kinh Tăng Chi giảng giải  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Trường Bộ giảng giải  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tiểu Bộ (Lục đại chân kinh) TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải (toàn bộ) TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 1  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 2  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 3  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 4  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Tương Ưng giảng giải tập 5  TK Giác Nguyên giảng

Kinh Trung Bộ (pháp thoại 2000). TK Giác Nguyên giảng

 

 

Dhātukathā Bộ Chất Ngữ chú giải.  Tâm An - Minh Tuệ  . (PDF, 543 trang, 500Mb)

 

 

Biện giải tâm pháp (Māddavīdhivicchaya). Saddhammajotikathera. Thích Huyễn Đạt dịch

 

 

 Chúng sanh và sanh thú TG Giác Nguyên dịch

 Con đường Tu Chứng - Ajahn Naeb TKGiác Nguyên dịch

Chói sáng cội nguồn tâm. Minh Tuệ Đỗ Minh biên soạn

Ngơ vào nội tại. Visuddhimagga Samādhiniddesa. Thích Huyễn Đạt dịch

 

Du Già Sư Địa Luận. (Toát yếu). TK Giác Nguyên dịch

Thanh Tịnh Đạo giảng giải- Giới và Định (pdf) Venerable Sayadaw U Sīlānanda. Biên dịch Pháp Triều

 

 Đại niệm xứ. Thiền sư U Silananda.  Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt

Độc Giác Truyện. TK Giác Nguyên

Đức Phật không đổ lỗi. Khanh Nguyen dịch

 

 Giáo tài A-tỳ-đàm TG Giác Nguyên

Học Vi Diệu Pháp trên youtube  Sư Pháp Chất giảng

Pháp Duyên Khởi. Đặng Huy Hoàng

 

 

Luận giải về Nghiệp. Pháp Triều dịch 

 Sử liệu về đảo LanKa.  TK Indacanda dịch

 Thiền học Nam Truyền TG Giác Nguyên

 Phật Giáo Sử. TG Giác Nguyên dịch

Triết học A-tỳ -đàm của Phật Giáo Truyền Thống. (b́a xanh) TG Giác Nguyên soạn dịch  

T́m hiểu Triết Học Phật Giáo. (b́a trắng) TG Giác Nguyên dịch  

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammatthasangaha). HT Thích Minh Châu dịch  (pdf)

Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Saddhamma Jotika. TK Khải Minh dịch

 

Vô Tỷ Pháp Tập Yếu. Trưởng Lăo Tịnh Sự

 

 

Giáo án Trường Bộ Kinh. Sư Sán Nhiên

Nghiệp Lực Tứ Phần - Tử Vong Khởi Sanh Tứ Phần Sư Sán Nhiên

Tổng Hợp Phân Tích Sắc Siêu Lư. Sư Sán Nhiên

Tổng hợp phân tích Duyên hệ - Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 1. Sư Sán Nhiên

Tổng hợp phân tích Duyên hệ - Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 2. Sư Sán Nhiên

An Tịnh Thù Thắng Đạo. Sư Sán Nhiên

Biên niên sử của Chư Phật . Sư Sán Nhiên

Phật Đạo Đưa Tới Sự B́nh An Và Niềm Hạnh Phúc . Sư Sán Nhiên

Đại Phát Thú tập 1. Sư Sán Nhiên (new)

Đại Phát Thú tập 2. Sư Sán Nhiên (new)

 

Bức Thư Vipassana. Nina Van Gorkom

Con Đường Đức Phật Nina Van Gorkom

Cuộc Sống Ngắn Ngủi  Nina Van Gorkom

Đạo Phật trong đời sống hàng ngày Nina Van Gorkom

Nương nhờ Giáo Pháp của Đức Phật Nina Van Gorkom

T́m Hiểu Giáo Pháp Nina Van Gorkom

Vi Diệu Pháp Trong Đời Sống Hàng Ngày Nina Van Gorkom

Ṿng Sinh Tử Luân Hồi  Nina Van Gorkom

 

 

Bách Khoa Thư Tôn Giáo (Encyclopedia of Religion, Second Edition)

Srilanka - Bách Khoa Toàn Thư Phật Giáo (Srilanka - Encyclopaedia of Buddhism)

 

 

 Saṃyuttanikāya (aṭṭhakathā) (phần 1) (phần 2)

 

 

 

 

 

 

Home