Bhikkhu PASĀDO (Sư Sán Nhiên)

Các bài pháp thoại

(youtube)

 

PHÁP THOẠI 2022 ( PHÁT THÚ)  (new)

 

PHÁP THOẠI 2020 - 2021  (new)

 

PHÁP THOẠI 2019 (Thụy Sĩ)  (new)

 

PHÁP THOẠI 2017  (new)

 

PHÁP THOẠI  2016

 

PHÁP THOẠI  2015

 

PHÁP THOẠI  2013

 

PHÁP THOẠI 2012 

 

PHÁP THOẠI 2011 

 

THANH TỊNH ĐẠO

 

VÔ TỶ PHÁP (giảng 2012-2013)

 

VÔ TỶ PHÁP (giảng tại Tứ Phương Tăng Tự 2015)

 

PHÁT THÚ (PATTHANA) (2011)

 

VIPASSANA DIPANI (2016)

 

KINH TRUNG BỘ

 

KINH TRƯỜNG BỘ

 

KINH PHÁP CÚ

 

TRIẾT LƯ VỀ NGHIỆP

 

KINH KIẾT TƯỜNG

01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

 

NHÂN SANH TRÍ TUỆ 01 | 02 | 03

 

TỨ THÁNH ĐẾ  Khổ Đế vàTập Đế | Diệt Đế | Đạo Đế

 

37 PHẨM TRỢ ĐẠO  01 | 02 | 03 | 04 | 05

 

CÁCH THỨC TU TẬP  (Giảng tại Chùa QUANG-MINH Colorado )

 

Ư NGHĨA LỄ PHẬT ĐẢN

 

VÔ MINH VÀ ÁI DỤC

 

PHÁT NGUYỆN BA LA MẬT 01 | 02 | 03 | 04  | 05

 

BÁT CHÁNH ĐẠO

 

GIẢNG PHÁP HOA TẠI CHỦA PHÁP HOA

 

PHÁP HÀNH TRONG KINH TẠNG NIKAYA

 

THIỀN VIPASSANA

 

 

 

 

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

Updated 3-2020

 

 

Home