PHÁP THOẠI -  SƯ SÁN NHIÊN

(2024)

 

 

 

Giáo Án Trung Bộ Kinh

 

 

04 - Giáo Án Trung Bộ Kinh I (Majjhima Nikāya) - Pháp Học và Pháp Hành.

03 Giáo Án Trung Bộ Kinh I Majjhima Nikāya Pháp Học và Pháp Hành

 

* Giáo Án Trung Bộ Kinh I, gồm 50 bài Kinh, được chia sẻ bởi Nhà Sư Sán Nhiên tại chùa Linh Phong Thụy Sỹ.
* Khóa tu học gồm cả Pháp Học và Pháp Hành, và theo giáo tŕnh Trung Bộ Kinh, thích hợp với mọi căn cơ của người tu học.
* Trung Bộ Kinh I có bài Kinh thứ 10 là Kinh Niệm Xứ, rất tốt cho Pháp Hành. Sư Sán Nhiên sẽ giảng rộng ra với Tứ Pháp Siêu Lư ứng dụng trong Pháp Hành.

 

 

 

Những bài pháp thoại khác do Sư Sán Nhiên giảng

 

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

 

Updated 2024

 

 

Home