TỨ PHÁP SIÊU LƯ

(youtube)

 

Tứ Pháp Siêu Lư 01 - Pháp học

Tứ Pháp Siêu Lư 01 - Pháp hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 02 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 02 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 03 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 03 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 04 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 04 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 05 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 05 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 06 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 06 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 07 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 07 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 08 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 08 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 09 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 09 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 10 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 10- Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 11 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 11 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 12 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 12 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 13 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 13 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 14 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 14 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 15 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 15 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 16 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 16 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 17 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 17 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 18 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 18 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 19 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 19 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 20 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 20 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 21 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 21 - Pháp Hành

 

Tứ Pháp Siêu Lư 22 - Pháp Học

Tứ Pháp Siêu Lư 22 - Pháp Hành

 

-----------------------------------

Ngày 4-11-2019:     1 | 2 | 3 | 4

Ngày 6 -11-2019:    1 | 2 | 3 | 4

Ngày 7 -11-2019:    1 | 2 | 3 | 4

Ngày 8 -11-2019:    1 | 2 | 3 | 4

Ngày 14 -11-2019:   1 | 2 | 3 | 4

Ngày 15 -11-2019:   1 | 2 | 3 | 4

Ngày 16 -11-2019:   1 | 2 | 3 | 4

Ngày 17 -11-2019:   1 | 2 | 3 | 4

Ngày 18 -11-2019:   1 | 2 | 3 | 4

Ngày 19 -11-2019:   1 | 2 | 3 | 4

Ngày 21 -11-2019:   1 | 2 | 3

Ngày 22 -11-2019:   1 | 2 | 3 | 4

 

 

 

 

 

Nguồn: Tứ Phương Tăng Tự Virginia

Thư Mục Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

Updated 6/2022

 

 

 

Home