VI DIỆU PHÁP

Giảng sư: TK Chánh Minh

Giảng tại  Chùa Từ Quang, 63 Trần B́nh Trọng, P1 Q. G̣ Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian học: 13:30​ – 15:30​ Chủ Nhật hàng tuần


001. Vi Diệu Pháp Cơ Bản _ Giới thiệu
002. Vi Diệu Pháp Cơ Bản _ Giới thiệu (2)
003. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần đại cương: Ân đức của Abhidhamma/Ư nghĩa chữ Saddhamma

004. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần đại cương: Tam Tạng liên hệ với 9 chi phần của Pháp học
005. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần đại cương:
006. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần đại cương: BẢNG NÊU CHI PHÁP
007. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Đại cương: Pháp chân đế/tục đế; 2 Sự Thật; sự tiêu hoại Pháp học/Tam Tạng
008. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần tâm: Giải nghĩa citta, ceta, nāma, mana, viññāna
009. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần tâm: Giải nghĩa Kāma

010. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần tâm: nhân sanh tâm | Sư Chánh Minh thuyết giảng

011. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần tâm: 4 ư nghĩa | Sư Chánh Minh thuyết giảng

012. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần tâm: Tâm dục giới | Sư Chánh Minh thuyết giảng

013. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần Tâm: Ôn tập Bảng nêu chi pháp  | Sư Chánh Minh

014. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần tâm: Tâm dục giới (tt) | Sư Chánh Minh thuyết giảng

015. Cúng Dường Phân Biệt / Tụng và Nghe Kinh Pāli nhưng không hiểu ư nghĩa | Sư Chánh Minh

016. Vi Diệu Pháp Cơ Bản/Phần tâm: Tâm dục giới (tt) / Thiện & bất thiện | Sư Chánh Minh

 

 

Tài liệu học tập

Tài liệu và mp3

CÁC BÀI PHÁP SƯ CHÁNH MINH THUYẾT GIẢNG

========

(Nguồn: Youtube) / Các Bài Pháp Do Sư Chánh Minh thuyết giảng (FB)

Cập nhật 5-2021

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

Home