TK Giác Giới

(giảng)

 

KINH TIỂU BỘ

 

(01) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(02) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(03) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(04) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(05) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(06) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(07) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(08) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(09) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(10) Tiểu Bộ Kinh-tập thứ 4-Kinh Phật Thuyêt Như Vậy

(11) TIỂU BỘ -B.XXIV :KINH ĐỐNG XƯƠNG(Aṭṭhipuñjasuttaṃ)

(12) TIỂU BỘ B.25.CỐ Ư NÓI DỐI - SAMŪVĀDASUTTAṂ

(13)TIỂU BỘ KINH B.26. DĀNASUTTAṂ -SỰ BỐ THÍ

(14) TIỂU BỘ KINH- B.27 -TU TẬP TỪ TÂM (METTĀBHAVANĀSUTTA)

(15) TIỂU BỘ KINH - B.28.KHỔ TRÚ.B29.LẠC TRÚ

(16) TIỂU BỘ KINH - C2 - B.30 (NUNG NÓNG) -B.31.KHÔNG NUNG NÓNG

(17) TIỂU BỘ KINH-C2.B.32.GIỚI & ÁC KIẾN-B33.GIỚI & KIẾN HIỀN THIỆN

(18) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA C2- B. 34 ĀTĀPĪSUTTA

(19) TIỂU BỘ KINH - CHƯƠNG 2 PHÁP - 35.Paṭhamanakuhanasuttaṃ -- Không lừa dối (1)

(20) TIỂU BỘ KINH -B.36.MỤC ĐÍCH THẮNG TRI & LIỄU TRI

(21) TIỂU BỘ KINH-B .37.ĐỘNG TÂM TRONG CẢNH ĐÁNG ĐỘNG TÂM

(22) TIỂU BỘ KINH- B.38.TẦM TƯ

(23) TIỂU BỘ-ITIVUTTAKA-B.39.Desanāsuttaṃ-CÁCH THUYẾT GIẢNG CỦA ĐỨC PHẬT

(24) TIỂU BỘ KINH -ITIVUTTAKA-C2-B.40(MINH)-B.42.PHÁP TRẮNG

(25) TBK-ITIVUTTAKA - CH2-B 41: TỔN GIẢM TRÍ TUỆ (Paññāparihīnasuttaṃ)

(26) TIỂU BỘ KINH. B.43.ĀJATASUTTA (KHÔNG SINH) B.44.BẢN THỂ NIẾT-BÀN

(27) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA-B.45-46.47

(28) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CH2.BÀI.48.49

(29) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA-CH3.MŪLASUTTAṂ

(30) TIỂU BỘ KINH-B.51.DHĀTUSUTTAṂ (GIỚI):SẮC GIỚI-VÔ SẮC GIỚI-NIẾT-BÀN GIỚI

(31) TIỂU BỘ KINH- B.52 Paṭhamavedanāsuttaṃ -B53 . Dutiyavedanāsuttaṃ (CẢM THỌ)

(32) TIỂU BỘ KINH- BÀI 54.55.BA LOẠI TẦM CẦU

(33) TIỂU BỘ KINH- B.56 - B.57 -LẬU HOẶC -CHƯƠNG BA PHÁP

(34) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CHƯƠNG 3 PHÁP-BÀI 58.TAṆHĀSUTTAṂ

(35) TIỂU BỘ KINH - CHƯƠNG BA PHÁP - BÀI 59. MĀRADHEYYA (THẾ LỰC CỦA ÁC MA)

(36) TIỂU BỘ KINH - BA PHƯỚC NGHIỆP SỰ (Puññakiriyavatthusuttaṃ)

(37) TIỂU BỘ KINH (ITIVUTTAKA:NHƯ THỊ THUYẾT) BÀI 61.CAKKHUSUTTAṂ :BA LOẠI NHĂN(MẮT)

(38) TIỂU BỘ-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 3 PHÁP-BÀI 62.QUYỀN (INDRIYASUTTA)

(39) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 3 PHÁP-B.63.ADDHĀSUTTAṂ (THỜI GIAN)

(40) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CHƯƠNG 3 PHÁP-B.64.65.ÁC HẠNH-THIỆN HẠNH

(41) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CHƯƠNG BA PHÁP- 66.Soceyyasuttaṃ- 67.Moneyyasuttaṃ

(42) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA - CHƯƠNG 3 PHÁP - BÀI 68.& 69

(43) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.70.Micchādiṭṭhikasuttaṃ-B.71.Sammādiṭṭhikasuttaṃ

(44) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.72.Nissaraṇiyasuttaṃ-B.73.Santatarasuttaṃ

(45) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA -CHƯƠNG BA PHÁP

(46) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CH.BA PHÁP-B.76.Sukhapatthanāsuttaṃ (Ba sự ước mong)

(47)TIỂU BỘ - ITIVUTTAKA-B.77Bhidurasuttaṃ.B.78.Dhātusosaṃsandanasuttaṃ

(48)TIỂU BỘ KINH -ITIVUTTAKA - B.79.BA SỰ THỐI THẤT TINH TẤN

(49) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG BA PHÁP-BÀI.80.VITAKKASUTTAṂ (BA BẤT THIỆN TẦM)

(50) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CH.3 PHÁP-B.81.LỢI LỘC VÀ MẤT LỢI LỘC

(51) TIỂU BỘ KINH- ITIVUTTAKA-B.82.Devasaddasuttaṃ

(53) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.84(5) Bahujanahitasuttaṃ-Ba Hạng Người

(55) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.86.Dhammānudhammapaṭipannasuttaṃ

(56) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA. B 87.Andhakaraṇasuttaṃ - 3 BẤT THIỆN TẦM

(57) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.87.THIỆN TẦM (PHẦN 2)

(58) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.88.BA CẤU UẾ NỘI TÂM-Antarāmalasuttaṃ

(59)TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.89.DEVADATTASUTTAṂ

(60)TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 3 PHÁP -B.90 Aggappasādasuttaṃ

(61)TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-91.Jīvikasuttaṃ

(62) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B 92 Saṅghāṭikaṇṇasuttaṃ (CHÉO Y)-

(63) TIỂU BỘ -ITIVUTTAKA-B.93. Aggisuttaṃ (BA LOẠI LỬA)

(64)TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 3 PHÁP-B.96. Kāmayogasuttaṃ-(Ba Ách Phược)

(65) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA- B. 97. Kalyāṇasīlasuttaṃ (Ba Pháp Toàn Hảo)

(66) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.98 Dānasuttaṃ-KINH BỐ THÍ

(67) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B. 99 TEVIJJASUTTAM

(68) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA- CHƯƠNG 4 -B.1.Brāhmaṇadhammayāgasuttaṃ

(69) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CH.4.BÀI.1.Brāhmaṇadhammayāgasuttaṃ (Phần 2: TẾ TỰ)

(70) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-B.101.Sulabhasuttaṃ

(71) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-102.ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC-103.SA MÔN-BÀ LA-MÔN

(72) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA -.B.104.THÀNH TỰU VỀ GIỚI Sīlasampannasuttaṃ

(73) TIỂU BỘ KINH-B.105. Taṇhuppādasuttaṃ (KINH TÁC THÀNH ÁI) GS:HT.TUỆ SIÊU

(74) TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA- CHƯƠNG 4 PHÁP - BÀI 106. Sabrahmakasuttaṃ -GS: HT.TUỆ SIÊU

(75) Tiểu Bộ Kinh Itivuttaka B107 Sự Hỗ Tương Giữa Hai Hàng Xuất Gia Tại Gia

(76)TIỂU BỘ KINH - ITIVUTTAKA -CHƯƠNG 4 PHÁP B.108..KẺ DỐI TRÁ - Kuhasuttaṃ-GS: HT.TUỆ SIÊU

(77) TIỂU BỘ KINH- ITIVUTTAKA -Chương 4 pháp- B.109 Nadīsotasuttaṃ-Ḍng Sông Tham Ái

(78) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 4 PHÁP-B.110. Carasuttaṃ

(79) TIỂU BỘ KINH-ITIVUTTAKA- B. 111 Sampannasīlasuttaṃ (Thành Tựu Giới)

(80)TIỂU BỘ KINH- ITIVUTTAKA-CHƯƠNG 4 (LOKALOKĀVABODHASUTTAṂ:KINH GIÁC NGỘ VỀ THẾ GIỚI)

 

-----------------------------

(01) SUTTANIPĀTA( KINH TẬP)- URAGAVAGGO(PHẨM RẮN)-URAGASUTTAṂ(Kinh Rắn)-(Kệ thứ 1)

(02) Kinh Tập-SuttaNipāta- Phẩm Rắn - Kinh Rắn (tt)Uragasuttaṃ (Kệ số 2)

(03) SUTTANIPĀTA-KINH TẬP TIỂU BỘ- CHƯƠNG I- KINH RẮN (URAGASUTTAṂ) - (kệ thứ 3)

(04) SUTTANIPĀTA-KINH TẬP TIỂU BỘ-KINH RẮN (URAGASUTTAṂ) KỆ SỐ 4

(05) SUTTANIPĀTA-KINH TẬP TIỂU BỘ- Uragasuttaṃ(Kinh Rắn)tt KỆ 5.6.7

(06)SUTTANIPĀTA- KINH TẬP TIỂU BỘ- Uragasuttaṃ-(Kinh Rắn)tt. KỆ 8. 9. 10. 11. 12. 13

(07)SUTTANIPĀTA-KINH TẬP TIỂU BỘ-KINH RẮN(tt)Uragasuttaṃ: 14&15. Pháp Tùy Miên

(08) SUTTANIPĀTA- KINH TẬP TIỂU BỘ -KINH RẮN(tt)Uragasuttaṃ :16&17

(09)SUTTANIPĀTA - KINH TẬP TIỂU BỘ-CHƯƠNG 1 -PHẨM RẮN - BÀI 2: DHANIYASUTTAṂ (18-19)

(10) SUTTANIPĀTA - KINH TẬP TIỂU BỘ - CH. 1 - PHẨM RẮN - BÀI 3:KINH TÊ NGƯU MỘT SỪNG

(11) SUTTANIPĀTA-KINH TẬP TIỂU BỘ-(2) DHANIYASUTTAṂ-(tiếp theo) K.18 đến 25

(12) SUTTANIPĀTA- KINH TẬP TIỂU BỘ - (II)DHANIYASUTTA .(tt) 26 27 28 29

(13)SUTTANIPĀTA- KINH TẬP TIỂU BỘ - (II)DHANIYASUTTA .(tt) Kệ:30.31.32.33.34

(14)SUTTANIPĀTA-KINH TẬP TIỂU BỘ-(III)KINH TÊ NGƯU 1 SỪNG-(kệ 1)

(15) SUTTANIPĀTA KINH TẬP TIỂU BỘ III-KINH TÊ NGƯU 1 SỪNG -kệ 02

(16)SUTTANIPĀTA -KINH TẬP TIỂU BỘ - 3. KINH TÊ NGƯU MỘT SỪNG(.Khaggavisāṇasuttaṃ

(17) SUTTANIPĀTA - KINH TẬP TIỂU BỘ - B 3 KINH TÊ NGƯU MỘT SỪNG Khaggavisāṇasuttaṃ

(18) SUTTANIPĀTA-TIỂU -TIỂU BỘ KINH .3. Khaggavisāṇasuttaṃ(KINH TÊ NGƯU MỘT SỪNG) (tt)

(19) SuttaNipāta- Khaggavisāṇasuttaṃ-Kinh Tê Ngưu Một Sừng (tt) Kệ số 6(40)

(20) SuttaNipāta- Khaggavisāṇasuttaṃ-Kinh Tê Ngưu Một Sừng (tt) Kệ số 7(41)

(21)SUTTANIPĀTA -TIỂU BÔ KINH TẬP- (Khaggavisāṇasutta:TÊ NGƯU 1 SỪNG-(tt)Kệ:8/42

 

Xem bản kinh

https://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/28/Kh_06.htm

 

 

Cập nhật: 2/2024

Nguồn: Youtube Giọt Mưa Cuối Mùa || Thy Lam || Dấu Chân Xưa

 

 TRANG PHÁP THOẠI

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

Home